Počet položek: 0 0,- CZK
  !  Tento eshop má propadlou platnost, pokud nebude prodloužen, bude smazán. Platnost eshopu byla do 15.09.2023

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Zdeněk Koukal

se sídlem Dolní Rožínka 72, 592 51 Dolní Rožínka

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese shop.safeco.cz

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále též „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále též „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále též „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adres eshop.safeco.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále též „webové rozhraní obchodu“).

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/20012 Sb. občanským zákoníkem (dále též občanský zákoník) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem.

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese shop.safeco.cz (dále též „webová stránka“) a další související právní vztahy.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce se může kupující přihlašovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále též „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Uzavření kupní smlouvy

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží v online obchodě jsou konečné, tj. včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. V ceně nejsou zahrnuty náklady na komunikační prostředky a náklady na dodání zboží, tyto se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost smluvních stran uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • možnosti volby způsobu úhrady kupní ceny zboží a způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem dojde odesláním objednávky kupujícího – spotřebitele prodávajícímu. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení přijetí objednávky (akceptací) prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

 • bezhotovostním převodem na účet prodávajícího po té, co byl kupující vyzván prodávajícím k zaplacení na č.ú. 670100-2200025885/6210, vedený u společnosti mBank S.A. (dále jen „účet prodávajícího“) – tzv. platba předem na účet

 

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, v některých případech i recyklační poplatek (RP). Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou cena zboží, náklady spojené s balením a náklady spojené s dodáním zboží a v některých případech i RP.

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 (deseti) kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uvést v bankovním příkazu variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 • vystaví prodávající kupujícímu doklad o zakoupení zboží.

Způsob a forma platby s funellu

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Opakované platby
Jde o automatické strhávání měsíční platby za službu. Platba je fixní a je strhávána automaticky prostřednictvím zabezpečené platební brány společnosti GOPAY s.r.o. objednávka a platba proběhne v den objednávky a následující platba v následující měsíc přesně na den. Po započetí každého nového období nevzniká nárok na navrácení již stržené částky za toto období.

O tom, že platba je založena, jako opakovací je uživatel informován v e-mailu se stavem platby, kde po rozkliknutí ověření stavu platby je uvedena informace o opakované platbě a dále možnost zrušení opakování.

Možnosti plateb
Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

Forma platby

a. Platba jednorázově znamená, že zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře.
b. Opakovaná platba znamená, že první platbu zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře a další vždy následující měsíc ve stejný den jako byla odeslána první 

Recyklační poplatek - RP

Dne 13.8.2005 vstoupila v platnost některá ustanovení novely zákona o odpadech, která se týká elektrických a elektronických zařízení. Účelem této novely je prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení a snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká.
Všichni výrobci a dovozci elektrospotřebičů tak začali povinně od září 2005 finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého je recyklace starších výrobků financována. Tento finanční příspěvek uvádíme odděleně na všech prodejních dokladech ke zboží, jehož se zákon o RP týká.

Odstoupení od kupní smlouvy

V případě, že je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující právo dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy a to bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední dodávky zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem) na adresu provozovny prodávajícího Dolní Rožínka 72, 592 51 Dolní Rožínka či na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavky@safeco.cz. Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Na webové stránce shop.safeco.cz může kupující rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využije-li kupující této možnosti, prodávající obratem kupujícímu zašle potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. V písemném odstoupení je třeba uvést číslo objednávky a číslo účtu, kam má být vrácena kupní cena.

Kupující zašle prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení smlouvy, na adresu Dolní Rožínka 72, 592 51 Dolní Rožínka. Zboží musí být prodávajícímu vráceno úplné s kompletní dokumentací, nepoškozené a neopotřebené, čisté a, je-li to možné, v původním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí prodávající všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Dále kupující bere na vědomí a souhlasí, že pokud bude zboží vráceno bez původního obalu, bude povinen uhradit prodávajícímu částku ve výši 20% z pořizovací ceny a prodávající bude oprávněn jednostranně započíst tento svůj nárok na zaplacení zde uvedené částky proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy ponese náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady a záruka)

Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, tzn., že:

 1. zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě, že prodávající dodá kupujícímu věc s vadou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu vadu odstranil, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o vadě zboží věděl nebo vadu zboží sám způsobil. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

 1. u zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním,
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,
 4. vyplývá-li to z povahy věci.

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví po převzetí věci v záruční době (záruka).

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Dolní Rožínka 72, 592 51 Dolní Rožínka


Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Kupující si je vědom, že není možné vrátit zaplacenou částku za zboží zakoupené a zaslané v elektronické podobě (e-mailem).

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Zpracování a ochrana osobních údajů je upravena v Prohlášení prodávajícího, které je dostupné zde. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení je dostupný zde.

Ochrana soukromí a používání tzv. cookies

Pravidla ochrany soukromí a používání tzv. cookies souborů jsou uvedena ve zvláštním dokumentu prodávajícího, který je dostupný zde.


Doručování

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou (e-mailem), osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. Pro doručování prostých e-mailů (bez zaručeného certifikovaného elektronického podpisu) platí, že se považují za doručenou písemnost okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty kupujícího, pokud z jejich obsahu lze identifikovat odesílatele a adresáta, lhostejno, zda se takový e-mail zobrazil či jej jeho adresát četl nebo mu porozuměl.

Smluvní strany se dohodly, že si veškeré písemnosti budou doručovat na adresu svého sídla/místa bydliště uvedeného v záhlaví kupní smlouvy či na jinou adresu pro doručování, která bude druhé straně oznámena s dostatečným předstihem. Písemnost se považuje za doručenou okamžikem, kdy druhá strana tuto písemnost obdrží. Písemnost adresovaná se považuje za doručenou rovněž okamžikem, kdy ji adresát odmítne převzít nebo jakýmkoli způsobem zmaří její dojití. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovných služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu mimo Českou republiku, pak patnáctý pracovní den po odeslání, a to i v případě, že se adresát na adrese sídla nebo adrese pro doručování nezdržuje a o zaslání příslušného sdělení se nedozvěděl. Pokud se vrátí zásilka s písemností jako nedoručitelná (např. s poznámkou, že adresát se v místě nezdržuje, nenachází, nesídlí, je neznámý nebo se odstěhoval bez udání nové adresy) má se za to, že příslušná písemnost byla doručena dnem vrácení takové zásilky bez ohledu na to, zda se adresát o zásilce dozvěděl či mohl dozvědět.

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
Kupní smlouva, resp. příslušný daňový doklad včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná kupujícímu.

Kontaktní údaje prodávajícího

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy objednavky@safeco.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 2.1.2019

V Dolní Rožínce dne 2.1.2019

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace